Tuesday, 2021-03-02, 4:41 AM

WoW EvO Enchanting Leveling Guide 1 - 450

Първо, посетете който и да е трейнер в old Azeroth
 1-2
1 x [Runed Copper Rod] - 1 Copper Rod, 1 Strange Dust, 1 Lesser Magic Essence

 2-50
Чупете итеми
или
48 x [Enchant Bracer: Minor Health] - 48 Strange Dust

Научете Enchanting Journeyman.

 50-90
40 x [Enchant Bracer: Minor Health] - 40 Strange Dust

 90-100
10 x [Enchant Bracer: Minor Stamina] - 30 Strange Dust

 100-101
1 x [Runed Silver Rod] - 1 Silver Rod, 6 Strange Dust, 3 Greater Magic Essence, 1 Runed copper Rod

 101-110
9 x [Greater Magic Wand] - 9 Simple Wood, 9 Greater Magic Essence

 110-135
Отидете до Stonetalon Mountains ако сте хорда и намерете Kulwia
Ако сте Алианс отидете до Ashenvale и намерете Dalria
купете следните 2 рецепти:
[Enchant Bracer - Lesser Strength] и [Enchant Cloak: Minor Agility]
25 x [Enchant Cloak: Minor Agility] - 25 Lesser Astral Essence

Научете Enchanting Expert.

 135-155
20 x [Enchant Bracer - Lesser Stamina] - 40 Soul Dust

 155-156
1 x [Runed Golden Rod] - 1 Golden Rod, 1 Iridescent Pearl, 2 Greater Astral Essence, 2
Soul Dust, 1 Runed Silver Rod

 156-185
40 x [Enchant Bracer - Lesser Strength] 80 Soul Dust
20 x [Enchant Bracer: Spirit] - 20 Lesser Mystic Essence

 185-200
15 x [Enchant Bracer: Strength] 15 Vision Dust

Научете Enchanting Artisan.

 200-204
6 x [Enchant Bracer: Strength] 6 Vision Dust

 204-205
[Runed Truesilver Rod] - 1 Truesilver Rod, 1 Black Pearl, 2 Greater Mystic Essence, 2 Vision Dust, 1 Runed Golden Rod

 205-225
20 x [Enchant Cloak: Greater Defense] - 60 Vision Dust

 225-230
5 x [Enchant Gloves: Agility] - 5 Lesser Nether Essence, 5 Vision Dust

 230-235
5 x [Enchant Boots - Stamina] - 25 Vision Dust

 235-240
5 x [Enchant Chest: Superior Health] - 30 Vision Dust

 240-245
5 x [Enchant Boots - Lesser Accuracy] - 20 Vision Dust, 5 Lesser Nether Essence
- Проверете за [Formula: Enchant Bracer - Greater Stamina] в AH. Тя е с произволен
world drop,но е най-добрата рецепта за вдигане на Enchanting от 245 to 265 или дори до 285.

 245-250
5 x [Enchant Shield - Greater Spirit] - 10 Dream Dust, 5 Greather Nether Essence

 250-260
10 x [Lesser Mana Oil] - 30 Dream Dust, 20 Purple Lotus, 10 Crystal Vial

 260-265
5 x [Enchant Bracer - Greater Intellect] - 15 Lesser Eternal Essence

 265-285
20 x [Enchant Shield: Greater Stamina] - 100 Dream Dust - Recipe location

Отидете до Moonglade и намерете Lorelae Wintersong Купете следните 2 рецепти:

[Formula: Enchant Cloak - Superior Defense]
и
[Formula: Runed Arcanite Rod]

Отидете до Outland и научете Enchanting Master.

 285-290
5 x [Enchant Cloak - Superior Defense] - 40 Illusion Dust - Recipe location

 290-291
1 x [Runed Arcanite Rod] 1 Arcanite Rod, 1 Golden Pearl, 10 Illusion Dust, 4 Greater Eternal
Essence, 1 Runed Truesilver Rod, 2 Large Brilliant Shard - Recipe
location

 291-300
9 x [Enchant Cloak: Superior Defense] - 72 Illusion Dust - Recipe location

 300-301
1 x [Runed Fel Iron Rod] 1 Fel Iron Rod, 4 Greater Eternal Essence, 6 Large Brilliant
Shard, 1 Runed Arcanite Rod

 301-310
9 x [Enchant Bracer: Assault] - 54 Arcane Dust

 310-315
5 x [Enchant Bracer - Brawn] - 30 Arcane Dust

 315-325
13 x [Enchant Gloves - Assault] - 96 Arcane Dust

 325-335
10 x [Enchant Shield - Major Stamina] - 150 Arcane Dust
Рецептата се продава от Madame Ruby at Shattrath City.

 335-340
5 x [Enchant Shield - Resilience] - 5 Large Prismatic Shard, 20 Lesser Planar Essence

 340-350
15 x [Superior Wizard Oil] - 45 Arcane Dust, 15 Nighmare Vine, 15 Imbued Vial

 350-351
1 x [Runed Adamantite Rod] - 1 Adamantite Rod. 8 Greater Planar Essence, 8 Large
Prismatic Shard, 1 Primal Might, 1 Runed Fel Iron Rod

Отидете до Northrend и научете Enchanting Grand Master.

 351-360
9 x [Enchant Cloak - Speed] - 54 Infinite Dust

 360-375
18 x [Enchant Bracers - Striking] - 108 Infinite Dust

 375-376
1 x [Runed Eternium Rod] - 1 Eternium Rod, 6 Greater Planar Essence, 6 Arcane Dust, 1
Runed Adamantite Rod

 376-380
6 x [Enchant Bracers - Striking] - 36 Infinite Dust

 380-385
5 x [Enchant Bracers - Exceptional Intellect] - 50 Infinite Dust

 385-395
10 x [Enchant Boots - Icewalker] - 80 Infinite Dust, 10 Crystallized Water

 395-415
23 x [Enchant Cloak - Superior Agility] - 207 Infinite Dust

 415-420
5 x [Enchant Boots - Greater Spirit] - 50 Infinite Dust, 5 Greater Cosmis Essence

 420-425
5 x [Enchant Shield - Defense] - 30 Infinite Dust, 30 Eternal Earth

 425-426
1 x [Runed Titanium Rod] - 1 Titanium Rod, 40 Infinite Dust, 12 Greater Cosmic Essence,
8 Dream Shard, 1 Runed Eternium Rod

 426-430
4 x [Enchant Shield - Defense] - 24 Infinite Dust, 24 Eternal Earth

 430-435
5 x [Enchant Cloak - Mighty Armor] - 75 Infinite Dust, 10 Greater Cosmis Essence
Рецептата се продава от Vanessa Sellers, в Даларан и струва 4 Dream Shard.

 435-445
10 x [Enchant Gloves - Armsman] - 20 Dream Shard, 80 Eternal Earth
Рецептата се продава от Vanessa Sellers, в Даларан и струва 4 Dream Shard.

 445-450
5 x [Enchant Boots - Greater Assault] - 20 Dream Shard, 20 Greater Cosmic Essence

Рецептата се продава от Vanessa Sellers, в Даларан и струва 4 Dream Shard.           

Всички права запазени. BulgaianSS ©